Privacy Policy

Bij Tigerprint doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gaan er zeer zorgvuldig mee om, behandelen deze vertrouwelijk en zorgen dat deze zo goed mogelijk beveiligd zijn. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Tigerprint van je verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. Het gaat zowel om gegevens die we via deze website verzamelen als gegevens die buiten de website om verzameld worden (bijvoorbeeld als je in de shop, telefonisch of via e-mail een bestelling plaatst).

Tigerprint Merchandise gevestigd aan de Bredaseweg 198, 5038 ME te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tigerprint Merchandise B.V.

Jan Frederik Vlekkeweg 8-05

5026 RJ Tilburg

Telefoon 013 - 5339999

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

Gegevens die wij nodig hebben om offerte-aanvragen en bestellingen te verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • KvK-nummer en andere bedrijfsgegevens zoals adres en bankrekeningnummer

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor je gebruik van onze diensten. 

Gegevens die wij gebruiken om met je te kunnen chatten en om bezoeken op onze website te analyseren met als doel de website en onze dienstverlening te verbeteren: 

 • IP-adres
 • Gegevens over het apparaat waarmee je onze website bezoekt
 • Informatie over bezochte pagina's (klikgedrag)
 • Locatiegegevens

Zie de paragraaf over cookies om te zien welke cookies wij precies opslaan en hoe je hier bezwaar tegen kunt maken.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paul@tigerprint.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Tigerprint Merchandise verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: gerechtvaardigd belang (klanten) of toestemming)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag: toestemming)
 • Het beantwoorden van een bericht via ons contactformulier (grondslag: overeenkomst)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (grondslag: overeenkomst)
 • Tigerprint Merchandise verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (grondslag: wettelijke verplichting).

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Tigerprint Merchandise maakt geen gebruik van computerprogramma's of -systemen voor automatische besluitvorming. Wij nemen dus ook geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.  

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Tigerprint Merchandise bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia, bedrijfsgegevens en bestelgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding) 
 • E-mailadres: zo lang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je je hiervoor afmeldt blijft je e-mailadres bewaard in het archief van ons e-mailprogramma Mailchimp, zodat we je niet per ongeluk weer opnieuw toe kunnen voegen aan onze lijst. Wil je volledig verwijderd worden uit Mailchimp, neem dan contact met ons op. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Tigerprint Merchandise verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tigerprint blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Tigerprint gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tigerprint gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tigerprint en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar paul@tigerprint.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tigerprint wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Tigerprint neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via paul@tigerprint.nl 

 

 • Ben & Jerry's
 • Bedrukte T-shirts
 • Geborduurde mutsen
 • Stream of Passion
 • De Frietberg
 • Geborduurde Handschoenen
 • Showroom
 • Kraftbier
 • Boels Rental
 • Heidevolk
 • Textures
 • Proud to be Nurse

Stuur ons een bericht