Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
A L G E M E N E L E V E R I N G S - E N B E T A L I N G S V O O R W A A R D E N V A N T I G E R P R I N T M E R C H A N D I S E.

(inschrijving K.v.K. Tilburg nr. 180.31.888)


ALGEMEEN

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de veredeling/bewerking (zijnde textielzeefdruk / borduren / tampon- en transferdruk) evenals levering, im- en export c.q. groot-/detailhandel van promotie, sport- en bedrijfskleding, die Tigerprint, hierna te noemen “gebruiker”, sluit met een wederpartij, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 • 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon, die met gebruiker een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
 • 3. Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

OFFERTES

 • 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht gebruiker niet tot acceptatie van een opdracht. Nietacceptatie wordt door gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 • 3. Indien de offerte niet door een opdracht wordt vervolgd, dient, zo gebruiker zulks verlangt, de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen binnen veertien dagen, na daartoe gebruiker gedaan verzoek, franco aan gebruiker te worden geretourneerd.
 • 4. Prijsopgaven worden door gebruiker gedaan op basis van op het moment geldende prijzen, daarbij het recht voorbehouden op door berekening van eventuele verhogingen.

OVEREENKOMST

 • 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met gebruiker eerst dan tot stand, nadat gebruiker een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepaald is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 • 2. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 werkdagen.
 • 3. Gebruiker is bevoegd om - indien gebruiker dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de aan gebruiker verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaaf.
 • 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te beoordeling van gebruiker – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 • 5. Gebruiker is gerechtigd tot een meer- danwel minderlevering van 10%. Minderleveringen in deze orde van grootte kunnen niet nageleverd worden. Gebruiker is gerechtigd uitlevering van artikelen te laten geschieden volgens leverancier geldende toleranties kleur / afmeting ed.

WIJZIGING IN DE OPDRACHT

 • 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. Verandering welke daartegen vermindering van kosten tengevolge hebben, kunnen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag, dan is overeengekomen.
 • 2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, als nog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan gebruiker ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen van de wederpartij.
 • 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen tijdstip waarop de werkzaamheden dienen te zijn voltooid, door gebruiker – buiten zijn verantwoordelijkheid – wordt overschreden.

LEVERINGEN

 • 1. De overeengekomen levertijd en – termijnen zijn niet te beschouwen als fataal, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Gebruiker zal niet ingebreke zijn indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd binnen redelijke grenzen blijft. Gebruiker is evenwel nimmer aansprakelijk voor schade, die wederpartij mocht lijden als gevolg van overschrijding van een overeengekomen levertijd. Bij wijziging in opdracht of logo danwel niet tijdig of juist aanleveren dient levertijd aangepast te worden.
 • 2. Levering geschiedt af magazijn/productieafdeling, waaronder is te verstaan de plaats waaruit door de gebruiker of namens de gebruiker wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de wederpartij is, ook ten aanzien van het transport tenzij anders is overeengekomen.
 • 3. Transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

BETALING

 • 1. De betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen is de wederpartij in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 • 2. Gebruiker heeft het recht aan de wederpartij, vanaf de datum waarop hij in verzuim is, een rente ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 2% in rekening te brengen. Tevens is de wederpartij, indien hij in verzuim is, de kosten verschuldigd die de gebruiker maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00.
 • 3. Gebruiker is, ongeacht de overeenkomst betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden afgegeven.
 • 4. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en periode vooraf dienen te worden overeengekomen.
 • 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • 6. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in gebruikers administratie voorkomende gegevens beslissend.

ANNULERINGEN

 • 1. Indien de wederpartij de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de gebruiker alle met het oog op de uitvoering van deze redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden alles onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. Gebruiker sluit iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de wet geregeld is.
 • 2. Gebruiker verplicht zich tot volledige inspanning (binnen zijn beschikbaar vermogen) de bewerking danwel levering van de producten naar tevredenheid van wederpartij uit te voeren, en is alleen aansprakelijk voor schade ontstaan door grove schuld en/of grove nalatigheid bij de uitvoering van het werk door gebruiker, ondergeschikten van de gebruiker of door gebruiker op het werk aangestelden.
 • 3. Tenzij uit een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van gebruiker ingevolge de overeenkomst met de koper uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, enkel tot de factuurwaarde van het desbetreffende geleverde goed of dienst exclusief omzetbelasting.
 • 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor door wederpartij aangeleverde materialen, ook ten aanzien van kwaliteit/aantal / vervuiling en eventueel overige gebreken. Met name te denken aan veredeling van de producten bij zwaar gecoate materialen (mn. jacks ed.) en sublimaties (mn. sportshirts). product, sluit gebruiker iedere aansprakelijkheid van kwaliteit / hechting van verdere veredeling / bewerking uit.5. Bij gebruiker niet bekend zijnde wijziging van kwaliteit en uitvoering door fabrikant van eeproduct, sluit gebruiker iedere aansprakelijkheid van kwaliteit / hechting van verdere veredeling / bewerking uit.

RECLAMES

 • 1. Eventuele reclames worden door gebruiker slechts in behandeling genomen, indien de reclames gebruiker – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de desbetreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, met nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 • 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • 3. Gebruiker garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. De door gebruiker geleverde / bewerkte zaken worden, zo zij grotendeels voldoen aan de door de wederpartij daaraan gestelde eisen en beschrijvingen, geacht geen gebreken te hebben. Deze garantie geldt niet voor de normale slijtage, geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, formaat en dergelijke van het materiaal (en geldende toleranties van leverancier / fabrikant) c.q. het door de wederpartij zelf aangeleverde materiaal. In geval van verkeerd gebruik of gebrek (danwel niet naleven van wasvoorschriften) aan goede zorg van de wederpartij of van buiten het geleverde liggende factoren vervalt de garantie
 • 4. De producten waarop de klachten betrekking hebben, dienen aan de gebruiker ter bezichtiging te worden gesteld in de toestand waarin zij zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht, tenzij gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • 5. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen de gebruiker kunnen doen gelden, nadat de wederpartij een gedeelte van het geleverde, ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derde heeft doorgeleverd.
 • 6. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door gebruiker in behandeling genomen. Aan de termijn van 8 dagen zal de wederpartij niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlening behoeft.
 • 7. Indien de reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, is gebruiker uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 • 8. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 • 9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, onder de door gebruiker te bepalen voorwaarden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Het risico voor beschadiging en verloren gaan van goederen gaat evenwel onmiddellijk na levering en aanvaarding op de wederpartij over.
 • 2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is gebruiker gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten gebruikers recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van gebruiker op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 • 3. Tenzij anders overeengekomen, komen de rechten op intellectuele eigendom op geleverde diensten en zaken, gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt in het kader van de overeenkomst, toe aan de gebruiker.

OVERMACHT

 • 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onoverzienbare omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onverminderd de op het punt van overmacht bestaande wettelijke regelingen, heeft gebruiker het recht, indien de uitvoering van een order tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk, door overmacht verhinderd wordt, de gerede goederen en de nog niet verwerkte grondstoffen en halffabrikaten aan de wederpartij in rekening te brengen en daarvan onmiddellijk afname te verlangen, danwel de order als geannuleerd te beschouwen voorzover de goederen nog niet gereed zijn. Als overmacht zal onder meer worden beschouwd; oorlog, oproer, sabotage, natuurrampen, brand, overheidsmaatregelen, lock-outs, werkstaking, gebrek aan grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en gereedschappen, mislukking bij uitvoering in druk of lak die herdruk nodig maakt, niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens gebruiker door welke oorzaak ook, zonder dat gebruiker de invloed van een en ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen. Deze opsomming vormt op generlei wijze een uitputtende beschrijving van wat als overmacht is te beschouwen.
 • 2. Indien naar oordeel van gebruiker de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 • 3. Is naar het oordeel van gebruiker de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 • 4. Gebruiker is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
 • 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

TOEPASSELIJK RECHT

 • 1. Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing, ook indien de wederpartij is gevestigd buiten Nederland.
 • 2. Alle geschillen tussen gebruiker en wederpartij zullen bij uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de hoofdvestiging van gebruiker, onverminderd het recht van gebruiker om zich tot de bevoegde rechter van plaats, waar de koper gevestigd is, te wenden.

RECLAMES

 • 1. Eventuele reclames worden door gebruiker slechts in behandeling genomen, indien de reclames gebruiker – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de desbetreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, met nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 • 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • 3. Gebruiker garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. De door gebruiker geleverde / bewerkte zaken worden, zo zij grotendeels voldoen aan de door de wederpartij daaraan gestelde eisen en beschrijvingen, geacht geen gebreken te hebben. Deze garantie geldt niet voor de normale slijtage, geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, formaat en dergelijke van het materiaal (en geldende toleranties van leverancier / fabrikant) c.q. het door de wederpartij zelf aangeleverde materiaal. In geval van verkeerd gebruik of gebrek (danwel niet naleven van wasvoorschriften) aan goede zorg van de wederpartij of van buiten het geleverde liggende factoren vervalt de garantie
 • 4. De producten waarop de klachten betrekking hebben, dienen aan de gebruiker ter bezichtiging te worden gesteld in de toestand waarin zij zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht, tenzij gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • 5. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen de gebruiker kunnen doen gelden, nadat de wederpartij een gedeelte van het geleverde, ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derde heeft doorgeleverd.
 • 6. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door gebruiker in behandeling genomen. Aan de termijn van 8 dagen zal de wederpartij niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlening behoeft.
 • 7. Indien de reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, is gebruiker uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 • 8. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 • 9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, onder de door gebruiker te bepalen voorwaarden.
 • Ben & Jerry's
 • Bedrukte T-shirts
 • Geborduurde mutsen
 • Stream of Passion
 • De Frietberg
 • Geborduurde Handschoenen
 • Showroom
 • Kraftbier
 • Boels Rental
 • Heidevolk
 • Textures
 • Proud to be Nurse

Stuur ons een bericht